Tuesday, September 16, 2008

Do you really know what you are saying?

 不要說你們不知道於網上流傳,吉野家的片段是(涉嫌)強姦的罪証。

知道,仲要搵?!

揾到,仲要開?!

開咗睇咗,仲要說:「好慘」、「又冇搞錯」等批判別人的說話?!

知唔知道你們是在別人的傷口灑鹽,還義正詞嚴的去鬧人?!

頂你個肺!

1 comment:

Anonymous said...

同意...所以,唔會睇...

MARK